top of page

Общи условия за ползване на услугите на коуъркинг пространство „КО-ОП“

I. Общи положения
 

1. Настоящите общи условия определят условията, при които „Аванпост“ ЕООД, с адрес на управление бул. „Янко Сакъзов“ 17 и наричано за целите на този договор „КО-ОП“ с наименованието на управлявания от дружеството търговски обект, отдава под наем на потребители споделено работно пространство, както и предоставя допълнителни услуги, свързани с ползването на пространството. В този смисъл споделено работно пространство означава работно пространство, в което един или повече наематели могат да наемат работни места на дневна, месечна или годишна база. Споделеното работно пространство е търговски обект и не може да бъде използванo за жилищни или други цели, различни от упоменатите, стига да не е уговорено друго в договора за наем.

2. Потребители на пространството могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

3. Работното пространство се намира на бул. „Янко Сакъзов“ 17, партер. 

4. Настоящите общи условия са неразделна част от договора за наем и с подписването им потребителят потвърждава, че е запознат и съгласен с тях. Общите условия имат задължителен характер, освен ако не е упоменато друго в договора за наем.

5. „КО-ОП“ запазва правото си да променя Общите условия по всяко време и се задължава да информира потребителите си своевременно за дадените промени, като публикува и датира изменените условия на www.ko-op.bg, както и като уведоми в писмена форма всеки един от потребителите . В случай, че потребителят не изрази писмено несъгласие с направените промени в рамките на 10 (десет) календарни дни от датата на уведомяването, се счита, че е съгласен със съответните промени.

II. Видове предлагани услуги

„КО-ОП“ предоставя следните услуги:

1. Отдаване под наем на работно място или офис, включващо: ергономични мебели; сметки за електричество, вода и отопление; правото на ползване на интернет (WiFi и/или LAN); ежедневно почистване; ползване на душ; ползване на споделена кухня; неограничена консумация на филтърно кафе, чай и вода; ползване на външна тераса и зона за отдих; обработване на пощенски и куриерски пратки; използване на телефонна кабина; използване на споделени офис консумативи и пособия. 

2. Допълнителни услуги, включени в пакет и/или подлежащи на допълнително заплащане извън наемната цена, включващи: достъп 24/7, разпечатване, сканиране и копиране; ползване на зали за срещи с резервация; ползване на пространство за събития с резервация; организиране на събития, вкл. кетъринг; отдаване под наем на техника за провеждане на събития; посредничество при подбор на консултантски услуги; партньорски намаления; индивидуално заключващо се шкафче; магазинче за закуски; електрически скутер. 

III. Предлагани пакети и цени

 

Приложение 1 - Пакети и цени, неразделна част от настоящите Общи условия

IV. Сключване на договор

1. Договорът се сключва между „КО-ОП“ и физическо или юридическо лице, като последните нямат право да отдават или прехвърлят договора и включените в него услуги на трети лица.

2. Договорът за наем с Потребителя се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни на хартиен носител.

3. Срокът на договора за наем започва да тече от деня на сключването му, ако страните не са се споразумели изрично за конкретна дата, от която започва да тече.  

4. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на КО-ОП – www.koo-op.bg. С подписването на Договора за наем Потребителят декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. В случай, че Общите условия не са достъпни на www.ko-op.bg, КО-ОП се задължава да ги предостави на хартиен носител преди, при и/или след сключване на договора за наем, както и да изиска приподписването на всяка страница от Потребителя.

5. Договорът за наем задължително включва избрания пакет, срокa, за който е сключен, и цена.  

 

V. Условия за достъп

1. Потребителите на пакет „Hot desk” имат свободен достъп до работното място от 09:00 до 20:00 ч. всеки ден от седмицата.

2. Потребителите на пакет „Your desk”, „Your KO-OP desk” and „Your office” имат двадесет и четири часов достъп, седем дни в седмицата и разполагат с номерирана карта за достъп.

3. Потребителят е длъжен да спазва условията за достъп до пространството, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност и охрана на сградата, в която се намира споделеното работно пространство, които могат да бъдат установени от КО-ОП.

4. Потребителят се задължава да не предоставя индивидуалната си карта за достъп на трети лица. 

5. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми КО-ОП при загуба на карта за денонощен достъп. 

6. В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в настоящия раздел или действия, в резултат на които са причинени допълнителни разходи на КО-ОП във връзка с охраната или безопасността на пространството, Потребителят носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

VI. Заплащане на услугите

1. Цената за пакет Hot Desk се заплаща в брой или с карта в деня на заявяването му.

2. Цената на всички останали пакети и използвани допълнителни услуги, се заплащат на месечна база в пълен размер в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на издаване на съответната фактура. Фактурите се издават в първия работен ден на месеца, следващ потреблението.

3. Потребителят има право да заплаща дължимите суми в брой, с карта или банков превод. Всички банкови такси, дължими при плащане чрез банков превод, са за сметка на Потребителя.

4. При забава за плащане на дължимата цена в срока, посочен в т.2 на настоящия раздел, Потребителят дължи лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Законната лихва се изчислява чрез официалния лихвен калкулатор на НАП http://nraapp03.nra.bg/web_interest/CalcInterest.jsp

5. Заплащането на лихва за забава не изключва правото на КО-ОП да търси обезщетение за реално претърпените вреди от забавеното плащане, в случай че същите надвишават размера на платената лихва за забава.

6. В случай, че сумата по фактурата не е заплатена в срок, КО-ОП има право да ограничи и/или спре достъпа до работното пространство и предлаганите услуги. 

VII. Депозити и гаранции

1. При сключване на договор за пакети Your Desk, Your KO-OП Desk и Your Office, потребителят заплаща в срок от 3 (три) работни дни от датата на подписване на договора, депозит в размер на 1 (един) месечен наем, независимо от срока на договора.

2. Депозитът, предоставен съгласно предходната точка, служи за обезпечаване на задълженията на Потребителя за заплащане на всички дължими суми по сключения договор, включително, но не само, задължения за заплащане на наемна цена, цена за ползване на допълнителни услуги, задължения за обезщетяване или възстановяване на вреди, причинени от Потребителя.

 

3. Депозитът се възстановява от КО-ОП в срок от 3 (три) работни дни от освобождаването от Потребителя на заеманото от него работно място, като КО-ОП има право да удържи от депозита всички, дължими от Потребителя суми. Удържането на суми от депозита не освобождава Потребителя от задължението да заплати пълния размер на дължимите суми, в случай че същият надхвърля размера на депозита.

 

VIII. Прекратяване на договора за наем 

1. Всяка от страните може да развали договора за наем в случай на виновно неизпълнение на нейните задължения по договора.

2. Договорът за наем се прекратява:

а) с изтичане на срока му;

б) преди изтичане на срока му с писмено предизвестие и без посочване на причините, както следва:

- 3 месеца при едногодишен договор 

- 2 месец при шестмесечен договор

- 2 месец при шестмесечен договор

 

3. При желание от страна на Потребителя за прекратяване на договора без предизвестие е дължима неустойка в размер на 30% от сумата за оставащия срок на договора за наем. 

4. Предизвестието трябва да бъде в писмена форма, подписано от  подаващата страна или надлежно упълномощен неин представител и започва да тече от деня, следващ получаването му. Предизвестието за прекратяване може да бъде подписано на хартиен носител и връчено на адреса на управление на страните или изпратено по електронен път, което не изисква използването на квалифициран електронен подпис.

5. Подаването на предизвестие не освобождава страните от задълженията им по договора за наем и настоящите общи условия.

6. КО-ОП има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки договор за наем, в случай че Потребителят е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от КО-ОП срок. КО-ОП има право да развали всеки договор без предизвестие, с незабавно действие, в случай че Потребителят: (а) е забавил плащане на каквито и да е суми, дължими към КО-ОП по тези Общи условия с повече от 20 (двадесет) календарни дни; (б) не е предоставил дължимия депозит съгласно Раздел VII; (в) накърнява доброто име на КО-ОП; (г) нарушава законите в Република България и/или международни актове.

 

 

IX. Права и задължения на потребителите

 

1. Потребителят има право и се задължава да инспектира работните места при заемането им. С подписването на Договора за наем Потребителят декларира, че е наясно, че работните места, с изключение на работните места, които се предоставят при Пакет Your Office, се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне. Потребителят има право да направи възражение за състоянието на заеманото работно място/работни места при заемането им. В случай че KO-OП не е получил възражение относно работно място в рамките на началната дата на срока на Договора за наем се счита, че Потребителят е приел работно място в добро състояние и без забележки. Потребителят носи изцяло отговорност за неговото състояние през целия срок на Договора за наем.

2. Потребителят има право да уведомява КО-ОП за грешки, повреди, технически и други проблеми, свързани с ползването на услугите, предоставяни от КО-ОП и да разчита на своевременното намиране на решение.

3. Потребителят се задължава да се отнася с необходимата грижа и добросъвестно към отдаденото му работно пространство и към вещите, намиращи се и собственост на КО-ОП или другите клиенти, както и да връща вещите във вида, в който ги е получил при напускане на работното място. В случай на повреда, загуба или липса Потребителят се задължава да възстанови липсващите вещи или да ги възстанови в предишния им вид. 

4. Потребителят се задължава по време на ползването на услугите на КО-ОП да не извършва действия противоречащи на действащото българско законодателство, приложимите чуджи закони, настоящите Общи условия или добрите нрави.

5. Потребителят няма право на извършва промени в работното пространство без изричното съгласие на представител/служител на КО-ОП.

6. Потребителят няма право да разпространяват рекламни материали в пространството  без предварителното разрешение на служител на КО-ОП.

7. Потребителят няма право да използва името, инициалите и логото на КО-ОП без съгласието на служител/представител на КО-ОП.

8. Потребителят няма право на публикуване или разпространение на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, нецензурни, неприлични или незаконни материали или информация в интернет или в работното пространство.

9. Потребителите нямат право на качването, възпроизвеждането, използването, извършването или предоставянето по друг начин на изображения, софтуер или друг материал или информация в интернет или в работното проостранство, които нарушават правата на друг или са защитени от законите за интелектуалната собственост, когато не притежават или не сте лицензирани с такива права. КО-ОП не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действието на потребител.

10. Потребителят няма право да възпрепятства провеждането на мероприятия в залите на арт пространство „Кооператива“, за които КО-ОП се задължава да информира не по-късно от 5 дни преди провеждането им.

11. Потребителят се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от КО-ОП вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някой от поверените му предмети, Потребителят се задължава да възстанови липсващите вещи, или да възстанови в предишния им вид повредените вещи.

12. При прекратяване на договора Потребителят е длъжен да освободи заетото от него работно пространство, както и да предаде на КО-ОП всички карти за достъп до работното пространство в срок от 3 (три) дни от прекратяването на договора. Ако  Потребителят не изпълни това свое задължение или закъснее с определения му срок за изпълнение, КО-ОП има право да обяви мястото му за свободно и да отстрани вещите му. Изоставени обекти ще се съхраняват от КО-ОП за сметка на Потребителя, ако те не са премахнати, след отправено предупреждение.

13. Ако Потребителят не освободи работното пространство навреме, е длъжен да заплати на КО-ОП обезщетение за срока на забавяне в размер на 25 лева за всеки ден на забава.

14. Потребителят се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация и е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите, когато използва достъп до интернет чрез мрежата на KO-OП.

15. Потребителят е длъжен да се съобразява със законови ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. Потребителят е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторство без съответен лиценз е забранено чрез мрежата на KO-OП.

16. В случай на нарушение, което е довело до настъпването на вреди за КО-ОП, Потребителят е длъжен да обезщети КО-ОП за всички причинени вреди, включително, но не само, всички правни и други разноски, претърпени от КО-ОП във връзка със защитата на неговите права и законни интереси.

X. Права и задължения на КО-ОП

1. КО-ОП се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на услугите – предмет на Общите условия и Договора за наем.

2. КО-ОП се задължава да уведомява Потребителите за провеждане на събития в пространството за събития, които биха могли да нарушат работния процес, поне 5 работни дни преди провеждането им. 

3. КО-ОП има право да ограничи или спре достъпа на потребител, който с поведението си застрашава или пречи на нормалното ползване на услугите от другите потребители

4. КО-ОП има право да навлиза в работното пространство на Потребителя  с или без предупреждение с цел поддържане на доброто състояние на работното пространство.

5. КО-ОП не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя в резултат на хакерска атака или друг вид пробив в сигурността.

6. КО-ОП не носи отговорност за вреди, претърпени от Потребител в рамките на сключен Договор за наем, освен в случаите, когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на КО-ОП, негов представител или служител. Във всички случаи отговорността на КО-ОП е ограничена само до вреди, които са пряка и непосредствено причина от деяния, за които КО-ОП отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за наем. КО-ОП не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

7. КО-ОП не носи отговорност за нарушения на правата на интелектуална собственост на трети лица, които са резултат от действия на Потребител, както и в случаите на разпространение на лични данни и/или поверителна информация от страна на Потребител. Потребителят е отговорен за всички нарушения, свързани със защита на конкуренцията, авторско право, търговски марки, лични данни, търговски тайни и други, свързани с извършваната от него дейност при използването на работното пространство, предоставено от КО-ОП.

 

XI. Защита на личните данни

1. КО-ОП обработва и съхранява лични данни за своите потребители.

2. Със сключването на Договора за наем с КО-ОП всеки Потребител се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор.

XII. Допълнителни разпоредби 

1. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от Потребител на КО-ОП по силата или във връзка със сключването и/или изпълнението на Договора за наем се връчват на адреса на споделеното работно пространство. Всички уведомления и документи, които следва да се връчат или предоставят от КО-ОП на Потребител се считат за валидно връчени, ако са (а) предоставени лично или (б) изпратени до адреса на кореспонденция на Потребителя, посочен в подписания с него Договор за наем. С обявяването им на сайта на КО-ОП и/или залепването им на таблото за съобщения в споделеното работно пространство всички уведомления се считат за валидно връчени. 

2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, като приложимо ще бъде винаги българското право.

3. В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Потребител. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на недействителните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок, нови законосъобразни такива, близки до интересите на двете страни.

4. За всички неуредени от настоящите Общи условия и Договора за наем въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

bottom of page